Twój e-PIT czyli prostsze rozliczanie podatków

Statystyki Ministerstwa Finansów pokazują, że ponad 10 milionów podatników w pierwszym kwartale roku 2018 złożyło swoje zeznania podatkowe w formie elektronicznej. Jest to wynik godny podziwu, gdyż PIT-y za rok 2017 składane przez Internet to aż 2/3 wszystkich przedstawionych zeznań. Duże zainteresowanie elektronicznymi deklaracjami PIT poskutkowało uruchomieniem nowej usługi, jaką Ministerstwo Finansów przygotowało dla podatników. Czym jest usługa „Twój e-PIT”?

Propozycja rządu wejdzie w życie już 15 lutego 2019 roku. Podatnicy zyskają dzięki niej dostęp do indywidualnych kont, na których przygotowana będzie dla nich uzupełniona deklaracja PIT-37 i PIT-38. Samo rozliczenie PIT przebiegać będzie na podstawie danych, jakimi dysponuje Krajowa Administracja Skarbowa. Podatnik ma możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian w zeznaniu podatkowym, polegających między innymi na uzupełnieniu kwot przysługujących ulg, czy wskazaniu celu, na jaki przekazany ma być 1% podatku. „Twój e-PIT” automatycznie generuje cyfrowe formularze i wysyła je do rozliczenia 30 kwietnia. Podatnik nie musi więc samodzielnie uzupełniać deklaracji, a tym samym dostarczać do Urzędu Skarbowego dokumentów, które potwierdzają między innymi prawo do skorzystania z ulg. Rozliczanie podatku jest proste, a w przypadku braku praw do odliczeń i ulg e-PIT nie musi być weryfikowany przez podatnika.
Przedsiębiorcy w „Twój e-PIT” już w 2020 roku

Jak zapowiada Ministerstwo Finansów ułatwienia w zakresie uzupełniania deklaracji PIT dotyczyć mają także przedsiębiorców. W 2020 roku planowane jest uruchomienie usługi „Twój e-PIT” rozliczającej deklaracje PIT-36 i PIT-36L. Tym samym także osoby prowadzące działalność gospodarczą będą miały dostęp do narzędzia ułatwiającego im obowiązek składania deklaracji podatkowej. W przyszłym roku rozliczenie PIT generowane będzie nie tylko na podstawie informacji dostarczonych od podatników, czy zeznań podatkowych złożonych we wcześniejszych latach, lecz także na podstawie informacji zgromadzonych przez bazy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także numerów PESEL.
E-formularz z bezpieczeństwem danych

Generowana deklaracja podatkowa ma dostęp do wrażliwych danych podatnika, stąd zespół opracowujący aplikację „Twój e-PIT” dużą uwagę przyłożył do kwestii zabezpieczeń. Obok rozwiązań legislacyjnych przygotowano specjalny dostęp do Portalu Podatnika, który możliwy będzie tylko po zweryfikowaniu użytkownika darmowych Profilem Zaufanym, wygenerowanym podpisem elektronicznym lub informacjami identyfikacyjnymi danego podatnika (między innymi kwota osiąganych przychodów). Sama platforma uruchomiona zostanie już 15 lutego 2018 roku dając podatnikom dostęp do wygenerowanej automatycznie deklaracji podatkowej. Krajowa Administracja Skarbowa pozwala na weryfikowanie danych zawartych w zeznaniu, ich zmianę i uzupełnienie. Co ważne, podatnik ma także możliwość odrzucenia formularza w „Twój e-PIT” i zdecydowania o samodzielnym rozliczeniu. Jak podkreślają osoby odpowiedzialne za stworzenie systemu rozliczeń- gdy podatnik nie zrobi nic ze swoim e-rozliczeniem system uzna, że został on zaakceptowany i to właśnie ten formularz zostanie rozliczony.
Dlaczego Polacy wybierają e-Deklaracje?

Popularność e-Deklaracji wzięła się z prostego działania, jakie podjąć musi podatnik podczas rozliczania z Urzędem Skarbowym. Dzięki „Twój e-PIT” składanie zeznań podatkowych będzie jeszcze łatwiejsze, ponieważ automatycznie pobrane przez Krajową Administrację Skarbową dane pozwolą wygenerować gotowy formularz PIT bez angażowania podatnika. Tym samym cyfrowy system rozliczenia PIT od ponad połowy podatników żyjących w Polsce wymagać będzie dwóch kliknięć na monitorze- taka bowiem ilość osób nie podlega ulgom i odliczeniom, stąd niezbędne do uzupełnienia deklaracji podatkowej dane system „Twój e-PIT” pobierze z udostępnionych mu baz informacji. Ministerstwo Finansów szacuje, że po przeprowadzeniu kampanii informacyjnej wśród społeczeństwa już w 2019 roku Krajowa Administracja Skarbowa przekaże „Twój e-PIT” blisko 25 milionom podatników.

Usługa „Twój e-PIT” ułatwiać ma podatnikom składanie swoich corocznych deklaracji majątkowych. Automatycznie wypełniane przez Ministerstwo Finansów formularze mogą być zmieniane przez podatników, a 30 kwietnia automatycznie wysyłane zostają do rozliczenia. Planowane w 2020 roku poszerzenie usługi ma objąć także deklaracje PIT-36 i PIT-36L składane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. System ułatwić ma rozliczanie podatków i przydzielanie ewentualnych zwrotów.

Ulga prorodzinna. Ile możesz odliczyć podatku na dziecko?

Ulga na dzieci to najpopularniejszy system o charakterze prorodzinnym wspierający finansowo obywateli posiadających dzieci przez państwo polskie. Poniżej przedstawiamy kompendium wiedzy związanej z odliczeniem konkretnych kwot dla podatników.
Zbliża się termin, w którym każdy z nas będzie musiał złożyć do urzędu skarbowego rozliczenie PIT. W rozliczeniu za rok 2018 istnieje możliwość:

 • odliczenia ulgi prorodzinnej od kwoty podatku,
 • zwrotu ulgi, której podatnik nie mógł odliczyć, na przykład ze względu na nisku dochód uzyskany w 2018 roku.

Warto również wiedzieć, że ulgę prorodzinną wykazujemy w PIT-36 oraz PIT-37. Ulga przysługuje bez względu na liczbę posiadanych dzieci, bowiem jej zwrot przysługuje na każde dziecko, bez względu czy jest ono jedno, czy posiadamy kilkoro potomstwa. Warto jednak wiedzieć jak wygląda to w praktyce kwotowo.

Jakie zatem konkretne kwoty możemy odliczyć?

 • kwota 92,67 zł za każdy miesiąc, czyli 1112,04 zł rocznie na jedno dziecko jeżeli nasz dochód nie przekracza 56 000 zł, a przypadku rozliczenia z składanego wspólnie z małżonkiem – 112 000 zł
 • kwota 92,67 zł za każdy miesiąc, czyli 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko,
 • kwota 166,67 zł za każdy miesiąc, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
 • kwota 225,00 zł za każdy miesiąc, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu posiadania czwartego oraz kolejnych dzieci.

Są to więc realne pieniądze, które otrzymujemy od państwa na każde posiadane przez nas dziecko. Jednak istnieją dodatkowe wymogi, które muszą być spełnione, aby podatnik mógł skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Warunki skorzystania z ulgi prorodzinnej

Ulga na dzieci w wyżej wymienionych kwotach może być uwzględniona w rozliczeniu rocznym i dotyczyć wszystkich posiadanych dzieci. Jednak warto wiedzieć, że ulga:

 • dotyczy dzieci małoletnich, wobec których dany podatnik wykonywał władzę rodzicielską lub pełnił funkcję opiekuna prawnego jeżeli dziecko z nim mieszkało bądź pełnił funkcję rodziny zastępczej na podst. orzeczenia sądu bądź też umowy, którą zawarł ze starostą,
 • dotyczy dzieci otrzymujących dodatek pielęgnacyjny bądź też rentę socjalną – bez względu na wiek dziecka,
 • dotyczy dzieci do 25 lat pobierających naukę, jeżeli nie uzyskały one dochodu powyżej 3089 zł (nie dotyczy otrzymywania renty rodzinnej).

Należy również podkreślić, że prawo do odliczenia przysługuje za pełne miesiące kalendarzowe. Jeżeli w trakcie konkretnego miesiąca nastąpiła zmiana osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem, wówczas rozliczenie PIT powinno zawierać informację o dziennym limicie ulgi, który oblicza się dzieląc konkretną kwotę przez 30 dni. Warto też wiedzieć, że kwoty odliczeń przysługują łącznie dla obojga rodziców czy też opiekunów prawnych. Ulga na jedno dziecko może być więc wykorzystana tylko przez jednego z rodziców.

Odliczenie na dzieci nie ma zastosowania w przypadku, w którym rozliczenie PIT odbywa się przy uwzględnieniu opodatkowania liniowego podatkiem dochodowym dochodów z działalności gospodarczej, opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz opodatkowanie podatkiem tonażowym.

W jaki sposób potwierdzane jest prawo do ulgi?

Ulga prorodzinna, którą może objąć rozliczenie PIT przyznawana jest na podstawie podania liczby dzieci oraz ich numery ewidencyjne PESEL. Jeżeli dziecko nie ma nadanego numeru PESEL, konieczne jest wskazanie imienia, nazwiska oraz daty urodzenia dziecka. Organ podatkowy bądź też organ kontroli skarbowej może zażądać od podatnika dowodów potwierdzających prawo do dokonania odliczeń. Są to najczęściej następujące dokumenty:
 

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

500+ a rozliczenie PIT

W tym miejscu warto wiedzieć, że kwoty otrzymane w ramach programu 500+ nie są uwzględniane w rozliczeniu rocznym. Nie jest to jednak jedyne świadczenie, które jest zwolnione z podatku. Innymi przykładami są:

 • świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatki rodzinne i pielęgnacyjne,
 • zasiłki porodowe,
 • zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych.

 

Co można, a czego nie można, odliczyć od podatku?

Każda osoba, która osiąga dochód z etatu bądź z innych umów cywilno-prawnych ( umowa o dzieło, umowa zlecenie) zobowiązana jest do złożenia zeznania podatkowego za 2018 rok. Oczywiście najlepiej  złożyć  PIT online jest to dużo szybsze i prostsze rozwiązanie. Dzięki podatnik temu może szybciej otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Jednak co tak naprawdę  podatnik możne odliczyć w PIT by uzyskać większy zwrot?

Co można odliczyć od podatku za 2018 rok?

Istnieje całkiem dużo możliwości do odliczenia. od podatku Jednak najpopularniejszą forma odliczenia wśród wszystkich podatników są składki ZUS. Od podatku można odliczyć składkę zdrowotną odprowadzaną do ZUS. Z tej możliwości odliczenia mogą skorzystać tylko ci podatnicy,którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, podatku liniowego, ryczałtu czy karty podatkowej. Jednak z tej ulgi mogą skorzystać jedynie Ci podatnicy, którzy faktycznie opłacali składki zdrowotne. 

Kolejną bardzo popularną ulgą wśród wielu podatników jest ulga prorodzinna. Ulga ta przysługuje nie tylko rodzicom czy rodzicom zastępczym, ale także prawnym opiekunom z którymi zamieszkuje dziecko Ten rodzaj ulgi można odliczyć tylko w zeznaniu PIT-36 oraz PIT- 37. Ulga przysługuje nie tylko na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, ale także na każde uczące się dziecko do 25 roku życia jeśli dziecka dochód za rok podatkowy nie przekracza 3089 zł.  Ulga ta przysługuje za każdy miesiąc sprawowanej władzy rodzicielskiej ( w przypadku nowo narodzonego czy przysposobionego) dziecka. Może ją otrzymać rodzinna z jednym dzieckiem jeśli dochód małżonków w roku podatkowym nie przekroczył 112 tyś zł, a osoby nie pozostającej w związku małżeńskim 56 tyś. Jednak osoba samotnie wychowująca dziecko może otrzymać tą ulgę jeśli jej dochód za rok podatkowy nie przekroczył 112 tyś zł. Wysokość ulgi za  pierwsze i drugie dziecko wynosi 92,67 zł, a na trzecie dziecko już 166,67 zł. Natomiast na czwarte i kolejne to 225 zł. 

Z ulgi na internet  może skorzystać każdy podatnik tylko dwukrotnie. Jeśli oczywiście do tej pory nie korzystał z tego rodzaju ulgi. Przysługuje ona tylko tym podatnikom, którzy rozliczają się za pomocą PIT-36 oraz PIT- 37. Maksymalna wysokość ulgi to 790 zł za rok podatkowy.

Krwiodawstwo jest to ekwiwalent pieniężny za każdy litr krwi. Obecnie jest to 130 zł. Darowizna musi być udokumentowana odpowiednim zaświadczeniem.
Organizacje porządku publicznego wysokość darowizny także dane instytucji musza być udokumentowane potwierdzeniem wpłaty.
Kult religijny tak samo jak w przypadku organizacji wysokość darowizny także dane instytucji musza być udokumentowane potwierdzeniem wpłaty.

Odliczenie od podatku przysługuje również osobom, które oszczędzają na IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Podatnik chcący skorzystać z tej ulgi musi posiadać tylko dowód wpłaty na IKZE.

Ulga rehabilitacyjna dotyczy tylko tych podatników, którzy posiadają  orzeczenie o niepełnosprawności bądź osób niepełnosprawnych będących na utrzymaniu podatnika. W skład tej ulgi wchodzą wydatki poniesione na ułatwienie wykonywanych  życiowych czynności, które poniosła osoba niepełnosprawna bądź podatnik, który posiada na swoim utrzymaniu osobę niepełnosprawną.

Od tego roku podatnicy mogą skorzystać z ulgi termoizolacyjnej. Ulga ta jest dedykowana dla podatników, którzy są „właścicielami bądź współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych ponoszący wydatki na termoizolację”. Podatnik może odliczyć aż 53 tyś. zł przez maksymalnie 6 lat. Jednak czas realizacji inwestycji nie może przekraczać 3 lat.

Podatnik sam dokonuje wyboru w jaki sposób zamierza rozliczyć się z podatku. Naturalnie zawsze można skorzystać z usług biura rachunkowego, które szybko i precyzyjnie rozliczy PIT. Jednak zawsze podatnik może rozliczyć PIT oneline nie generując sobie  przy tym żadnych dodatkowych kosztów.

Ile wynosi podatek od wygranych w grach i loteriach?

Kto z nas nie chciał by wygrać w konkursie czy loterii dużych pieniędzy, które pozwoliły by nam w końcu trochę odetchnąć. Gdy słyszymy o kolejnych padających wygranych myślimy sobie, czemu nie ja? Jednak musimy wiedzieć, że z wygraną wiążą się również obowiązki, jednym z nich jest obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Zapoznaj się z naszym artykułem, jeżeli chcesz dowiedzieć się ile podatek od wygranej wynosi, kiedy należy go uiścić i jak ująć go w rocznym rozliczeniu podatkowym.
Podatek od wygranej lub darmowego prezentu,  zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 10 % wygranej i pobierany jest jako zryczałtowany podatek dochodowy. Podatek ten jest pobierany od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, jak również nagród ze sprzedaży premierowej. Dotyczy to zarówno wygranych w Polsce, jak i na terenie innego kraju należącego do EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

Podatnik, który otrzymał nagrodę, nie będzie więc musiał odprowadzać podatku od wygranej do urzędu skarbowego. Organizacja która przekazała wygraną pobiera i odprowadza 10% wygranej do urzędu skarbowego. Podatnik nie ma obowiązku ujmowania uzyskanego przychodu z tytułu wygranej w rocznym zeznaniu podatkowym.

Istnieją ustawowo określone przypadki kiedy nie trzeba płacić podatku od wygranej. Przede wszystkim obowiązek zapłaty podatku od wygranej nie dotyczy wygranych w konkursach organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu. Kolejnym przypadkiem jest sytuacja gdy konkurs w którym wygrałeś nagrodę był o specjalistycznej tematyce, jak na przykład tematyka naukowa, dziennikarska, sportowa, kulturalna czy artystyczna, a także nagrody w konkursach dotyczących sprzedaży premierowej – jedyny warunek to, że wygrana lub prezent nie przekroczy równowartości 760 zł. Ulga ta dotyczy jedynie przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą lub osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą zobowiązany jesteś opodatkować otrzymaną nagrodę jako przychód uzyskany z działalności. Warunek, nagroda lub prezent ma związek z prowadzoną firmą.

Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku od wygranej tyczy się również wygranych w liczbowych grach losowych. Warunkiem by wygrana nie podlegała opodatkowaniu jest to, że wartość nagrody nie może przekroczyć 2280 złotych.

Podsumowując, podatek od wygranej obciąża osobę, która wygrała i otrzymała nagrodę. Natomiast obowiązkiem rozliczenia podatku jest obciążony organizator konkursu. W rzeczywistości organizator pomniejsza więc wygraną o 10% i przekazuje do urzędu skarbowego.

Każdy podatnik jak co roku ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe do właściwego dla siebie urzędu, można to zrobić w formie papierowej lub wypełniając PIT online, jednak obdarowany nie wskazuje wygranej w rocznej deklaracji podatkowej. W rzeczywistości może jednak dojść do sytuacji, gdy wygrany będzie chciał dokonać sprzedaży nagrody. W tym przypadku sprzedaż będzie wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku, ale podatek ten będzie wtedy podatkiem od wzbogacenia, co więcej przychód wykazuje się wtedy w rocznej deklaracji podatkowej. Natomiast jeżeli odsprzedaż nagrody nastąpi 6 miesięcy od momentu wygrania nagrody, wtedy nie powstaje obowiązek płacenia podatku z tytułu sprzedaży.

Jeżeli wygrana pada poza granicami Polski , wygrany ma obowiązek odprowadzenia podatku od wygranej na własną rękę. W praktyce wygląda to tak, że wygrany musi wykazać wygraną w zeznaniu podatkowym a następnie osobiście odprowadzić podatek do odpowiedniego urzędu skarbowego niezależnie od wartości wygranej, nie obowiązują tu żadne limity które zwalniały by z obowiązku zapłaty podatku od wygranej.

Kto powinien i do kiedy złożyć PIT 38

Kto powinien złożyć PIT 38?

PIT 38 jest to formularz deklaracji podatkowej dla osób, które w ubiegłym roku osiągnęły przychód w ramach dochodów kapitałowych. Co to oznacza w praktyce?
Osoba fizyczna – przychód dla PIT 38 brany pod uwagę jest w ocenie osób fizycznych, nie przedsiębiorstw.

Dochody kapitałowe – papiery wartościowe (akcje, obligacje…), członkostwo w spółce (nabycie udziałów w spółce o osobowości prawnej w zamian za wkład niepieniężny, jeżeli nie jest to przedsiębiorstwo) , posiadającej osobowość prawną. Co ważne, konieczność rozliczenia, najlepiej poprzez PIT przez internet, zachodzi wtedy, gdy podatnik dokonuje zbycia któregoś z wymienionych lub innego instrumentu finansowego. 

W sytuacji, gdy podatnik w okresie rozliczeniowym osiąga przychód w ramach zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółce, posiadającej osobowość prawną lub dochód z zagranicznego kapitału, nieopodatkowanego na tamtejszych zasadach, zobowiązany jest rozliczyć swoje przychody w ramach deklaracji PIT 38, poprzez PIT przez internet. Jeżeli dochód podatnika, osiągającego dochód za granicą został już opodatkowany, kwota należnego według ustawy o podatku dochodowym od osób  fizycznych, może zostać pomniejszona o już zapłacone środki. Podatek dochodowy, wynikający z zeznania PIT 38 opłacany jest na poziomie 19 %. PIT 38 muszą złożyć również podatnicy, którzy osiągają dochód kapitałowy, opodatkowany na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego. Bardzo istotną kwestią przy rozliczeniach corocznych jest właściwe ujęcie dochodów podatników, pozostających w związku małżeńskim. W przypadku deklaracji PIT 38 oraz wynikających z niej, wykazanych przychodów, małżonkowie nie mogą rozliczyć się wspólnie. Zakaz wspólnego rozliczenia dotyczy tylko deklaracji PIT 38, jeżeli jest więc możliwość wspólnego rozliczenia się z małżonkiem w ramach pozostałych rodzajów dochodu oraz wynikających z nich innych wzorów deklaracji, można skorzystać z takiej formy rozliczenia. Do rozliczenia w ramach deklaracji PIT 38 może być konieczny PIT 8C, który musi zostać wygenerowany przez biuro finansowe, w sytuacji gdy przychód kapitałowy miał miejsce w związku z ich działalnością, jako pośrednika. PIT 8C jest formularzem, informującym o wysokości przychodów finansowych w ubiegłym roku.  

Do kiedy złożyć PIT 38?

Deklarację PIT 38 należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2019 r. za rok ubiegły. Termin ten jest nieprzekraczalny. Data, określająca ostateczny termin złożenia deklaracji została wprowadzona zamiast terminu, określającego koniec lutego. Podatnicy, którzy wypełniają PIT przez internet, mają więc czas, aby dokładnie wypełnić formularze, korzystając z intuicyjnie wykonanych podpowiedzi. Jeżeli podatnik, który w roku ubiegłym, dla którego obliczany jest podatek dochodowy, uzyskał na terytorium Polski dochód, określony w ramach przychodów kapitałowych, oraz planuje opuszczenie terenu Polski przed 30 kwietnia 2019 r. powinien przed wyjazdem rozliczyć się z Fiskusem. Przed opuszczeniem terenu Polski należy złożyć PIT 38 oraz opłacić zobowiązanie.

Podatki. Do kiedy powinieneś rozliczyć PIT za 2018/2019 rok!

Początek każdego roku to czas, gdy każdy podatnik musi złożyć rozliczenie PIT za rok poprzedni. Każdy bez wyjątku musi rozliczyć z przychodów uzyskanych w ubiegłym roku oraz dopłacić brakujący podatek lub odebrać nadpłatę, jeśli taka wystąpiła. Podatnicy rozliczają się w różny sposób w zależności od rodzaju i źródła uzyskania dochodów oraz wyboru formy opodatkowania. Korzystają przy tym z odpowiednich rodzajów formularzy PIT. Każdy z tych sposobów rozliczenia ma inny termin graniczny, do końca którego podatnik powinien złożyć zeznanie w Urzędzie Skarbowym. Sprawdź do kiedy powinieneś rozliczyć PIT za 2018/2019 rok.

Rozliczenie PIT

Najpopularniejszym zeznaniem podatkowym jest PIT-37. Jest to typowa deklaracja podatkowa składana przez różnego rodzaju zleceniobiorców i pracowników firm. Podatki, a w zasadzie zaliczki na podatek, w takim przypadku co miesiąc oblicza i opłaca pracodawca, czyli inaczej płatnik. Jest on zobowiązany dostarczyć pracownikowi do końca lutego PIT-11 z uwzględnieniem wszystkich przychodów oraz wysokości przelanych zaliczek na poczet podatku dochodowego. Pracownik mając taki dokument może uwzględniając dodatkowo inne dochody oraz przysługujące mu ulgi i odliczenia złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz PIT-37. Ma na to czas maksymalnie do 30 kwietnia 2019 roku. Jest to również graniczna data dla składania deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Nieco mniej czasu na rozliczenie PIT mają podatnicy składający deklarację PIT-40A, gdyż muszą to uczynić maksymalnie do 28 lutego 2019 roku. Najmniej czasu na rozliczenie z fiskusem mają osoby składające deklaracje PIT-16A, PIT-19A i PIT-28. W tym przypadku ostateczny termin złożenia deklaracji mija 31 stycznia 2019. Są to deklaracje podatkowe przeznaczone dla osób rozliczających się przy pomocy karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Kiedy otrzymam zwrot podatku

Jeśli z wyliczeń dokonanych na rozliczeniu podatku za 2018 rok otrzymamy informację, że należy nam się zwrot nadpłaconego podatku, to Urząd Skarbowy ma aż trzy miesiące czasu na oddanie nam pieniędzy. Co ważne, istotny jest tutaj termin złożenia przez nas deklaracji. Jeśli więc należy nam się zwrot nadpłaconego podatku za 2018 rok, to nie warto jest czekać ze złożeniem PIT do ostatniego dnia. Składając bowiem deklarację PIT ostatniego możliwego dnia, czyli 30 kwietnia, na zwrot podatku możemy czekać nawet do ostatniego dnia lipca 2019 roku. Urzędy skarbowe informują jednak, że możliwe jest szybsze otrzymanie zwrotu o ile naszą deklarację podatkową złożymy przez internet a jako preferowaną formę zwrotu wybierzemy przelew na konto bankowe. Wtedy czas oczekiwania na zwrot ulegnie znaczącemu skróceniu. Aby złożyć rozliczenie PIT przez internet wystarczy skorzystać z jednego z darmowych programów PIT dostępnych online.