Ulga prorodzinna. Ile możesz odliczyć podatku na dziecko?

Ulga na dzieci to najpopularniejszy system o charakterze prorodzinnym wspierający finansowo obywateli posiadających dzieci przez państwo polskie. Poniżej przedstawiamy kompendium wiedzy związanej z odliczeniem konkretnych kwot dla podatników.
Zbliża się termin, w którym każdy z nas będzie musiał złożyć do urzędu skarbowego rozliczenie PIT. W rozliczeniu za rok 2018 istnieje możliwość:

 • odliczenia ulgi prorodzinnej od kwoty podatku,
 • zwrotu ulgi, której podatnik nie mógł odliczyć, na przykład ze względu na nisku dochód uzyskany w 2018 roku.

Warto również wiedzieć, że ulgę prorodzinną wykazujemy w PIT-36 oraz PIT-37. Ulga przysługuje bez względu na liczbę posiadanych dzieci, bowiem jej zwrot przysługuje na każde dziecko, bez względu czy jest ono jedno, czy posiadamy kilkoro potomstwa. Warto jednak wiedzieć jak wygląda to w praktyce kwotowo.

Jakie zatem konkretne kwoty możemy odliczyć?

 • kwota 92,67 zł za każdy miesiąc, czyli 1112,04 zł rocznie na jedno dziecko jeżeli nasz dochód nie przekracza 56 000 zł, a przypadku rozliczenia z składanego wspólnie z małżonkiem – 112 000 zł
 • kwota 92,67 zł za każdy miesiąc, czyli 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko,
 • kwota 166,67 zł za każdy miesiąc, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
 • kwota 225,00 zł za każdy miesiąc, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu posiadania czwartego oraz kolejnych dzieci.

Są to więc realne pieniądze, które otrzymujemy od państwa na każde posiadane przez nas dziecko. Jednak istnieją dodatkowe wymogi, które muszą być spełnione, aby podatnik mógł skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Warunki skorzystania z ulgi prorodzinnej

Ulga na dzieci w wyżej wymienionych kwotach może być uwzględniona w rozliczeniu rocznym i dotyczyć wszystkich posiadanych dzieci. Jednak warto wiedzieć, że ulga:

 • dotyczy dzieci małoletnich, wobec których dany podatnik wykonywał władzę rodzicielską lub pełnił funkcję opiekuna prawnego jeżeli dziecko z nim mieszkało bądź pełnił funkcję rodziny zastępczej na podst. orzeczenia sądu bądź też umowy, którą zawarł ze starostą,
 • dotyczy dzieci otrzymujących dodatek pielęgnacyjny bądź też rentę socjalną – bez względu na wiek dziecka,
 • dotyczy dzieci do 25 lat pobierających naukę, jeżeli nie uzyskały one dochodu powyżej 3089 zł (nie dotyczy otrzymywania renty rodzinnej).

Należy również podkreślić, że prawo do odliczenia przysługuje za pełne miesiące kalendarzowe. Jeżeli w trakcie konkretnego miesiąca nastąpiła zmiana osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem, wówczas rozliczenie PIT powinno zawierać informację o dziennym limicie ulgi, który oblicza się dzieląc konkretną kwotę przez 30 dni. Warto też wiedzieć, że kwoty odliczeń przysługują łącznie dla obojga rodziców czy też opiekunów prawnych. Ulga na jedno dziecko może być więc wykorzystana tylko przez jednego z rodziców.

Odliczenie na dzieci nie ma zastosowania w przypadku, w którym rozliczenie PIT odbywa się przy uwzględnieniu opodatkowania liniowego podatkiem dochodowym dochodów z działalności gospodarczej, opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz opodatkowanie podatkiem tonażowym.

W jaki sposób potwierdzane jest prawo do ulgi?

Ulga prorodzinna, którą może objąć rozliczenie PIT przyznawana jest na podstawie podania liczby dzieci oraz ich numery ewidencyjne PESEL. Jeżeli dziecko nie ma nadanego numeru PESEL, konieczne jest wskazanie imienia, nazwiska oraz daty urodzenia dziecka. Organ podatkowy bądź też organ kontroli skarbowej może zażądać od podatnika dowodów potwierdzających prawo do dokonania odliczeń. Są to najczęściej następujące dokumenty:
 

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

500+ a rozliczenie PIT

W tym miejscu warto wiedzieć, że kwoty otrzymane w ramach programu 500+ nie są uwzględniane w rozliczeniu rocznym. Nie jest to jednak jedyne świadczenie, które jest zwolnione z podatku. Innymi przykładami są:

 • świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatki rodzinne i pielęgnacyjne,
 • zasiłki porodowe,
 • zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych.